Όροι Χρήσης

 

Όροι και Προϋποθέσεις

 

1.ΟΡΙΣΜΟΙ – ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η Εταιρεία με την επωνυμία Λαμπριανίδης Κωνσταντίνος  (στο εξής αναφερόμενη ως η «Εταιρεία» – «Εμείς»), Α.Φ.Μ. 148615103με έδρα στη Θεσσαλονίκη στην διεύθυνση Φιλιππουπόλεως 40 Τ.Κ 56123 τηλ 2317005633 είναι η κύρια δικαιούχος χρήσης του παρόντος δικτυακού τόπου και το σύνολο του περιεχομένου του.

Κάθε άτομο που εγγράφεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ιστοτόπου και αποκτά λογαριασμό προς χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών (στο εξής αναφερόμενο ως ο «Χρήστης» – «Εσείς»).

 

2.ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Ο Ιστότοπος «www.egnosi.edu.gr», ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία με την επωνυμία Λαμπριανίδης Κωνσταντίνος, η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση Φιλιππουπόλεως 40, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και έχει ως σκοπό την παροχή μαθημάτων μέσω διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες της.

 

3.ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις εφαρμόζονται για την αγορά των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιστοτόπου κατόπιν εγγραφής του Χρήστη και απόκτησης σχετικού λογαριασμού.

 

4.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η Εταιρεία παρέχει, με τη χρήση της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ιστοτόπου, υπηρεσίες εκπαίδευσης και ειδικότερα εξ’ αποστάσεως διδασκαλία μέσω συγχρονισμένης τηλεκπαίδευσης σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου (live streaming ιδιαίτερων μαθημάτων), παρακολούθηση βιντεοσκοπημένων αναλύσεων και περιλήψεων της εκάστοτε διδακτέας ύλης που ορίζεται από τα Υπουργεία Παιδείας της Ελλάδος, καθώς και σχετικών παραδειγμάτων, επίλυση ασκήσεων και διαγωνισμάτων, παρουσίαση ερωταπαντήσεων αναφορικά με τα συνήθη ερωτήματα των μαθητών και επιβοηθητικών ασκήσεων, υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Λεπτομέρειες σχετικά με τις επιμέρους παρεχόμενες υπηρεσίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα εκάστης.

 

5.ΕΓΓΡΑΦΗ

Χρήστης μπορεί να καταστεί ο κάθε ενδιαφερόμενος επισκέπτης του Ιστοτόπου, πραγματοποιώντας εγγραφή και δημιουργώντας προσωπικό λογαριασμό. Για την ολοκλήρωση της εγγραφής, στο πλαίσιο της ασφαλείας των συναλλαγών, απαιτείται η αναγραφή της διεύθυνσης email, όνομα (ή ψευδώνυμο) και η καταχώριση προσωπικού κωδικού. Στην περίπτωση δημιουργίας λογαριασμού από ανήλικο Χρήστη , και ειδικότερα σε άτομα κάτω των 16 ετών,  είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού από τον έχοντα τη γονική μέριμνά του ή την κηδεμονία του προκειμένου να παρασχεθούν οι ζητούμενες υπηρεσίες. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον προσωπικό εξοπλισμό του με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που του επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές. Στο κεφάλαιο ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, παρέχεται λεπτομερής περιγραφή για την επεξεργασία των ως άνω πληροφοριών και το σκοπό αυτής και τις δυνατότητες για πρόσβαση σε αυτές, έλεγχο, αλλαγή, περιορισμό και διαγραφή τους.

 

6.ΑΓΟΡΑ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ

6.1.Υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας

Η αγορά των υπηρεσιών πραγματοποιείται μέσω της συμπλήρωσης της ειδικής Φόρμας Αγοράς που υπάρχει στον Ιστότοπο. Στην αγορά των υπηρεσιών μπορεί να προβεί κάθε ενήλικος Χρήστης ( εφεξής «Πελάτης»), ο οποίος ενδιαφέρεται είτε ο ίδιος είτε ως έχων τη γονική μέριμνα ή την κηδεμονία ανήλικου/ων να αποκτήσει τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του Ιστοτόπου.

Πριν από την υποβολή της παραγγελίας (checkout), ο Πελάτης λαμβάνει μέσω ειδικού συνδέσμου γνώση των παρόντων όρων που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών που επιθυμεί να αποκτήσει και στη συνέχεια επιλέγει την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις». Με τη σήμανση αυτή, ο Πελάτης δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της παραγγελίας του έλαβε με ευκρινή και κατανοητό τρόπο γνώση αναφορικά με: τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, στον βαθμό που ενδείκνυται σε σχέση με το μέσο και τις υπηρεσίες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε προς πώληση υπηρεσίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από την υποβολή της παραγγελίας του, ούτως ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των υπηρεσιών. Η Εταιρία παρέχει στην ιστοσελίδα κάθε υπηρεσίας – εκπαιδευτικού υλικού/προγράμματος περιγραφή και σχετικά δείγματα, προκειμένου ο Πελάτης να ελέγξει αν είναι της αρεσκείας του. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που ο Πελάτης παρέλειψε να ενημερωθεί επαρκώς για τα ανωτέρω,

 • την ταυτότητα της Εταιρείας,
 • τη γεωγραφική διεύθυνση όπου η Εταιρεία είναι εγκατεστημένη, τον αριθμό τηλεφώνου της και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της,
 • τη συνολική τιμή των υπηρεσιών, (συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α.),
 • το κόστος χρησιμοποιήσεως του μέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως για τη σύναψη της σύμβασης, όταν αυτό υπολογίζεται με βάση άλλη εκτός των βασικών τιμολογίων,
 • τις διευθετήσεις πληρωμής, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες,
 • την πολιτική που εφαρμόζει η Εταιρεία για την αντιμετώπιση των παραπόνων,
 • όπου υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης, τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος,
 • όταν δεν παρέχεται δικαίωμα υπαναχώρησης, την πληροφορία ότι ο Πελάτης δεν θα έχει δικαίωμα υπαναχώρησης ή, κατά περίπτωση, τις περιστάσεις υπό τις οποίες ο Πελάτης χάνει το δικαίωμα του υπαναχώρησης,
 • την ύπαρξη της ευθύνης της Εταιρείας για πραγματικά ελαττώματα, έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων και υπαίτια αδυναμία παροχής,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους εφαρμογής υπηρεσιών υποστήριξης και εξυπηρέτησης του Πελάτη μετά τη σύναψη της σύμβασης,
 • τη διάρκεια της σύμβασης, όπου τυγχάνει εφαρμογής, ή, εάν η σύμβαση είναι αορίστου χρόνου ή αυτόματης παράτασης, τους όρους για τη λήξη της σύμβασης,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ελάχιστη διάρκεια των υποχρεώσεων του Πελάτη βάσει της σύμβασης,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, την ύπαρξη και τους όρους κατάθεσης χρημάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών εγγυήσεων που πρέπει να καταβληθούν ή να παρασχεθούν από τον Πελάτη όποτε το ζητήσει η Εταιρεία,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, τις δυνατότητες λειτουργίας του ψηφιακού περιεχομένου, μαζί με τα ισχύοντα τεχνικά μέτρα προστασίας,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, κάθε τυπική διαλειτουργικότητα ψηφιακού περιεχομένου με υλισμικό και λογισμικό της οποίας η Εταιρεία έχει γνώση ή ευλόγως αναμένεται να έχει γνώση,
 • όπου τυγχάνει εφαρμογής, τη δυνατότητα προσφυγής σε εξωδικαστικό μηχανισμό παραπόνων και επανόρθωσης στον οποίο υπάγεται η Εταιρεία, καθώς και τους τρόπους πρόσβασης σε αυτόν.
 • ο πελάτης χάνει το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε ενεργή συνδρομή έχει πραγματοποιήσει, όταν επιλέξει «Διαγραφή Λογαριασμού» ή «Διαγραφή προφίλ μαθητή» πριν την λήξη της συνδρομής.

Η αποστολή της παραγγελίας προς την Εταιρεία αποτελεί πρόταση για σύναψη σύβασης παροχής των παραγγελλόμενων υπηρεσιών και δήλωση αποδοχής όλων των χρώσεων που στην παραγγελία περιγράφονται. Αν δεν υπάρχει ενημέρωση ή αποδοχή, ο Πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

 

6.2.Επιβεβαίωση Παραλαβής Ηλεκτρονικής Παραγγελίας – Κατάρτιση Σύμβασης

Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την Εταιρεία, πριν ο Πελάτης λάβει την επιβεβαίωση της αποδοχής της παραγγελίας από την Εταιρεία, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

H παραγγελία θεωρείται ληφθείσα από την Εταιρεία από τη στιγμή που ο Πελάτης λάβει σχετική ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας». Οι ενημερώσεις περί της κατάστασης παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του Πελάτη και αποστέλλονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ο Πελάτης. Η κατάσταση της παραγγελίας ενημερώνεται συνεχώς όπως και όταν προκύπτουν αλλαγές κατά την διαχείριση της παραγγελίας. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγχει την «Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας» και να ενημερώνει αμέσως την Εταιρεία (το αργότερο εντός 2 ωρών από την ώρα της λήψης ηλεκτρονικής ειδοποίησης με την ένδειξη «Καταχώρηση Παραγγελίας») εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην «Επιβεβαίωση Καταχώρηση Παραγγελίας» θα εφαρμοσθούν στη σύμβαση.

Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται η διαθεσιμότητα των απαραίτητων μέσων και υποδομής για την εκτέλεση της παραγγελίας ώστε να βεβαιωθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης της σύμβασης και η συνακόλουθη κατά τα προβλεπόμενα παροχή των υπηρεσιών. Ειδικότερα, η Εταιρεία και εφόσον διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα των ως άνω και την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα αναφορικά με την τιμολόγηση ή την τιμή των υπηρεσιών, τα χαρακτηριστικά τους κ.λ.π. με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας. Στο ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα θα επιβεβαιώνεται ρητά το περιεχόμενο της παραγγελίας, το συνολικό τίμημα, και θα παρέχονται πληροφορίες για τα επόμενα βήματα προκειμένου ο Πελάτης να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες που αγόρασε. Η παραγγελία θεωρείται δεσμευτική και η σύμβαση θεωρείται ότι έχει καταρτιστεί και δημιουργεί αξιώσεις των συμβαλλομένων μερών (Πελάτης – Εταιρεία) μόνο με την αποστολή και λήψη του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος με την ένδειξη/θέμα «Η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί».

Εφόσον ολοκληρωθεί η παραγγελία που αφορά την προμήθεια του ψηφιακού περιεχομένου µη παρεχόμενου πάνω σε υλικό µμέσο, ο Πελάτης δε θα δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης άρχισε µε την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του Πελάτη και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα υπαναχώρησής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ο Πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την παραγγελία του, είτε τηλεφωνικά  στο τηλ. Επικοινωνίας: 231705633, με τον Υπεύθυνο Επικοινωνίας κ. Λαμπριανίδη Κωνσταντίνο είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος, μέσο e-mail στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@egnosi.edu.gr

 

7.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΥΘΥΝΗΣ

Σε περίπτωση εσφαλμένης παροχής μη παραγγελθεισών υπηρεσιών, η ανεπιφύλακτη χρήση τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρείας από τον Πελάτη εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή και/ή δήλωση βούλησης για σύναψη σύμβασης παροχής των υπηρεσιών αυτών από τον Πελάτη, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και η σύμβαση έχει συναφθεί και ο Πελάτης δεν δύναται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και/ή σε επιστροφή χρημάτων.

 

8.ΠΛΗΡΩΜΗ

O Πελάτης προεξοφλεί το τίμημα της αγοράς των υπηρεσιών είτε με τους εξής τρόπους:

 1. τραπεζικό έμβασμα προς τους λογαριασμούς της Εταιρείας (IBAN:GR2801102360000023600676870 )
 2. χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας μέσω της σχετικής πλατφόρμας πληρωμών του Ιστοτόπου.
 3. Paypal
 4. Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα

 

9.ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει άμεσα οποιαδήποτε παραγγελία της οποίας δεν έχει γίνει η ενεργοποίηση της υπηρεσίας, όπως π.χ. την αυτόματη συνδρομή του ερχόμενου μήνα. Η ακύρωση γίνεται με ανάλογο αίτημα του πελάτη μέσω email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας και/ή link.

Ακύρωση της παραγγελίας μπορεί να γίνει σε όλα τα βήματα πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία. Κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε «πίσω» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας πατώντας στο κουμπί «Αφαίρεση».

Επιστροφή χρημάτων:

Από την στιγμή που θα ζητηθεί η ακύρωση της παραγγελίας ή των παρεχόμενων υπηρεσιών,  θα επιστραφεί στον πελάτη ολόκληρο το ποσόν που έλαβε η επιχείρηση από την συναλλαγή, μόνο σε περίπτωση εσφαλμένης παροχής μη παραγγελθεισών υπηρεσιών με ενημέρωση της Εταιρείας από τον Πελάτη εντός 2 ωρών από την ολοκλήρωση της παραγγελίας  (δεν επιστρέφονται τυχόν τραπεζικά έξοδα και προμήθειες ενδιάμεσων/τρίτων που παρακρατήθηκαν ώστε να γίνει η πληρωμή του πελάτη προς την επιχείρηση).

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο τηλ.:  2317005633 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@egnosi.edu.gr

 

10.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο Πελάτης μπορεί να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση επειδή απλά άλλαξε γνώμη, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία σύναψής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Πελάτης μπορεί να επικοινωνεί με το τμήμα Εξυπηρέτησης πελατών της Εταιρίας, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: 2317005633  είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση:contact@egnosi.edu.gr )

Ειδικότερα, ο Πελάτης έχει το ανωτέρω δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση χωρίς να αναφέρει τους λόγους, υπό τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: (α) Εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών, ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση (εφεξής «Υπαναχώρηση»).  (β) Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της α) είτε στη ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρίας Φιλιππουπόλεως 40 β)είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσηcontact@egnosi.edu.gr  ή ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού συνδέσμουhttps://egnosi.edu.gr/contact-us/  και η Εταιρία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει. (δ) Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρία υποχρεούται να αποδώσει στον Πελάτη το υπόλοιπο από την αφαίρεση αγοράς μιας εργασίας ανά ενότητα. Στην περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η Εταιρία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια. Η Εταιρία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής ουδεμία ευθύνη φέρει για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη. (ε) Η επιστροφή του τιμήματος λόγω υπαναχώρησης στον Πελάτη θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την χρόνο που η Εταιρία έλαβε αποδεδειγμένα γνώση για την υπαναχώρησή του. (ζ) Αν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει αιτηθεί την έναρξη την παροχής των υπηρεσιών ενόσω διαρκεί η περίοδος υπαναχώρησης, οφείλει να καταβάλει στην Εταιρία, σε σύγκριση με την πλήρη κάλυψη της σύμβασης, ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης. Ο Πελάτης ευθύνεται να αποζημιώσει την Εταιρία, εάν έκανε χρήση άλλη από εκείνη που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των υπηρεσιών στο διάστημα μέχρι τη δήλωση της υπαναχώρησης, η δε Εταιρία δικαιούται να συμφωνήσει με τον Πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα της υπαναχώρησης τυχόν συνδεδεμένες συμβάσεις λήγουν αυτομάτως, χωρίς κανένα κόστος για τον Πελάτη.

Σε περίπτωση ευθύνης της Εταιρίας λόγω υπερημερίας ή αδυναμίας παροχής εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ. 335 επ.)

 

11.ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας  που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα της Εταιρείας ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, κυβερνοεπιθέσεις, πολύωρες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών / μεταφοράς / παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δύο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν ο Πελάτης κρίνει ότι δεν έχει πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρία υποχρεούται να του επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Σε κάθε περίπτωση που ο Πελάτης διαπιστώσει κάποια πλημμέλεια στην παροχή των υπηρεσιών ή έχει κάποιο σχετικό παράπονο, έχει τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με την Εταιρεία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα καθ’ όσο διαρκεί η σύμβαση είτε τηλεφωνικά (τηλ: 2317005633) είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@egnosi.edu.gr). Η Εταιρεία επιφυλάσσεται ρητώς για την πρότερη διάγνωση των ελλείψεων ή των πλημμελειών από το αρμόδιο τμήμα της.

 

12.ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ταυτίζεται με το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα παροχής της εκάστοτε υπηρεσίας, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα περιγραφής κάθε υπηρεσίας/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με την κατάρτιση συμβάσεων από απόσταση. Ομοίως, ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την Εταιρία και η Ελληνική Νομοθεσία διέπει τη χρήση του και την ερμηνεία των συναφών όρων.

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύψει, η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, θα καταβάλλεται προσπάθεια φιλικού διακανονισμού μέσω διαπραγματεύσεων. Σε περίπτωση μη ευδοκίμησης, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Ελλάδας. Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο Πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών.

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελεύθερη επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει. Η Εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Πελάτης δεν θα δικαιούται να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του.

Όλες οι κοινοποιήσεις πρέπει να γίνονται εγγράφως (δια χειρός, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή επιστολή μέσω ταχυδρομείου πρώτης κατηγορίας ή courier, η οποία θα θεωρείται παραδοθείσα 48 ώρες μετά την ταχυδρόμησή της).

Ο Πελάτης με την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις» δηλώνει ότι είναι ενήλικος και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Ο Πελάτης έλαβε γνώση ότι χάνει το δικαίωμα υπαναχώρησης μετά την εκ μέρους του απόκτηση των ψηφιακού περιεχομένου υπηρεσιών από την Εταιρεία και παρέχει τη συγκατάθεσή του, επιλέγοντας την ενεργοποίηση του σχετικού εικονιδίου (ένδειξης) «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους και Προϋποθέσεις».

 

13.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο ιστότοπος με την ονομασία «www.egnosi.edu.gr» ο οποίος, όπως και το σύνολο του περιεχομένου του, ανήκει κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα στην Εταιρεία με την επωνυμία «Λαμπριανίδης Κωνσταντίνος», η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη διεύθυνση Φιλιππουπόλεως 40, απαιτεί σύνδεση στο διαδίκτυο και έχει ως σκοπό την παροχή μαθημάτων μέσω διαδικτύου στους εγγεγραμμένους χρήστες της καθώς και όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν, αποτελούν ιδιοκτησία της Εταιρείας μας και ως εκ τούτου αυτή διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε σχέση με το σύνολο του περιεχόμενου που περιλαμβάνεται στο δικτυακό αυτό τόπο. Ό,τι διαβάζει και ακούει ο Χρήστης δια μέσου του ιστοτόπου μας (όπως κείμενο σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου, εικόνες, βίντεο, σήματα, ήχοι, φωτογραφίες, λογότυπα καθώς και οποιαδήποτε άλλο αρχείο) αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή κατοχυρωμένα σήματα που προστατεύονται. Ο Χρήστης απαγορεύεται να πουλήσει, αναπαράγει, διανείμει, τροποποιήσει, εμφανίσει, αναδιανείμει ή άλλως χρησιμοποιήσει και αποθηκεύσει με οποιονδήποτε τρόπο ό,τι ανήκει στην Πνευματική Ιδιοκτησία της Εταιρείας μας, ή δημιουργήσει παράγωγα έργα που βασίζονται στα ανωτέρω αναφερόμενα σε οποιαδήποτε μορφή με μηχανικά, ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, πέραν της αποκλειστικά ιδιωτικής χρήσης. Οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, επιφυλασσόμενης της Εταιρίας μας να αναζητήσει κάθε περαιτέρω θετική και αποθετική ζημία που ήθελε αυτή υποστεί εκ της ως άνω παράνομης συμπεριφοράς του Χρήστη.

 

Στο eGnosi χρησιμοποιούμε Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή επιλογών»! «Εδώ» θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.