ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η egnosi εφεξής «Εταιρία» αποδίδει πολύ μεγάλη σημασία και βαρύτητα στην ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, και για των ως άνω λόγο παρακαλούμε να διαβάσετε με προσοχή αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και τη ρητή δήλωση περί συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στη παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης τα υπηρεσίας μας.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία περιγράφει  το πλαίσιο βάσει του οποίου συλλέγουμε, διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα δεδομένα των επισκεπτών αυτού του ιστοτόπου. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων τυγχάνει εφαρμογής επί της πλατφόρμας με την επωνυμία www.egnosi.edu.gr και των υπηρεσιών αυτής ενώ καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών της τα οποία συλλέγονται κατά την επίσκεψη και την χρήση της ως άνω πλατφόρμας. Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει όλα τα δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας. Η παροχή των παραπάνω περιγραφόμενων υπηρεσιών από τον ιστότοπο, προϋποθέτει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ενδιαφερόμενων από την Εταιρία. Εάν ο επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα, παρακαλείται να μην εγγραφεί και να μην δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα. Μετά από την σύμφωνη γνώμη του ενδιαφερόμενου και/ή του γονέα ή κηδεμόνα του θα πραγματοποιείται καταχώριση, συλλογή, οργάνωση και αποθήκευση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την εξυπηρέτηση του συμβατικού σκοπού και δη της παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα νομοθετήματα και τους κανονισμούς και την εν γένει σχετική εγχώρια και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τον Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής αυτής. Ο Χρήστης θα μπορεί να αλλάζει, να διορθώνει, να συμπληρώνει και να διαγράφει τα προσωπικά του δεδομένα και για το λόγο αυτό θα μπορεί να επικοινωνεί με την Εταιρεία στο τηλ. Επικοινωνίας 2317005633 ή εναλλακτικά στο email contact@egnosi.edu.gr

 

2.ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Κάθε πληροφορία που σας αφορά, ως ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο άτομο εν ζωή, εμπίπτει στον ΓΚΠΔ. Σε αυτές τις πληροφορίες περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός ταυτότητας ή ο κώδικας διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίηση σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679) του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας όπως και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ).

Ο νόμος 4624/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A’ 137 – 29.08.2019, με τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ευρύτερα γνωστός ως Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ και στα αγγλικά General Data Protection Regulation – GDPR) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.

 

3.ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/ και αγοράζεται απευθείας τις υπηρεσίες μας, όταν καλείται αριθμούς ή σύντομους κωδικούς μας για την παροχή σε εσάς πληροφοριών, υπηρεσιών προς τον τελικό χρήστη (B2C) ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρίας. Ενδεικτικά συλλέγουμε για εσάς τα προσωπικά δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας, και τιμολόγησης.

Δεν συλλέγουμε εν γνώση μας, οποιαδήποτε πληροφορία από οποιοδήποτε πρόσωπο κάτω των 16 ετών, όπου και πρέπει να υπάρχει η ρητή συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων σας πριν προβείτε στη χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομο κάτω των 16 ετών, θα τα διαγράψουμε πάραυτα εκτός αν έχει δοθεί συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα.

 

4.ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας όπως αυτοί αναλύονται, όπως ορίζει το άρθ. 6 ΓΚΠΔ, κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας που μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε.

 

  1. ΑΡΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η παρούσα πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο την ενημέρωσή σας σχετικά με τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και τυχόν διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η Εταιρία ως Υπεύθυνη ή εκτελούντες επεξεργασία. Η εταιρία εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οχτώ δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά αναλύονται στο επόμενο κεφάλαιο με τίτλο «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ».

 

6.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Βασική παράμετρος της συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ αποτελεί η εκ μέρους του υπευθύνου ή του εκτελούντος επεξεργασία πλήρης ικανοποίηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου, ήτοι του χρήστη στη παρούσα περίπτωση. Κατά την ελληνική νομοθεσία, η οποία εφαρμόζεται στον ιστότοπο (όπως αναλυτικά περιγράφεται στους όρους χρήσης του ιστοτόπου), αν το παιδί είναι κάτω από 15 ετών, είναι αναγκαία η συγκατάθεση των γονέων του ή του ασκούντος τη γονική μέριμνα. (σύμφωνα με τα άρθρα 4 στοιχ. 25, 6 παρ. 1 στ. 8, 12 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

-Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια (άρθρ. 12, 13 και 14 ΓΚΠΔ): Είναι το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο. Η ενημέρωση του χρήστη οφείλει να γίνεται σε απλή γλώσσα, χωρίς αοριστίες, όρους και προϋποθέσεις.

-Δικαίωμα πρόσβασης (άρθρ.12 και 15 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διαθέτει ο υπεύθυνος επεξεργασίας και να λαμβάνεται πλήρη και ενδελεχή πληροφόρηση ως προς αυτά.

-Δικαίωμα διόρθωσης (άρθρ. 5 παρ. 1 στοιχ.δ, 16 και 17 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων εντός ευλόγου χρόνου.

-Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») (άρθρ.5 παρ.1 στοιχ. δ, 17 και 19 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή (de-listing, de-indexing) προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα έχουν υποβληθεί σε παράνομη επεξεργασία, κ.ο.κ.

-Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας (άρθρ.4 παρ. 3, 12, 18 και 19 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν αμφισβητείται η ακρίβειά τους, όταν η επεξεργασία είναι παράνομη, όταν τα δεδομένα δεν χρειάζονται πλέον στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ή εάν έχετε αντιρρήσεις ως προς την αυτοματοποιημένη επεξεργασία τους.

-Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων (άρθρ. 28 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Δυνάμει της αρχής αυτής, τα δεδομένα αποθηκεύονται και παραδίδονται στον χρήστη ή διαβιβάζονται ηλεκτρονικά καθ’υπόδειξη του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο (όπως pdf, word), διαλειτουργικό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (όπως XML, JSON, CVS).

-Δικαίωμα εναντίωσης (άρθρ. 21 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε οποιαδήποτε χρονική στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θίγεται το δημόσιο συμφέρον.

-Δικαίωμα μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων (άρθρ. 22 ΓΚΠΔ): Έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντιρρήσεις όταν μια απόφαση που σας αφορά βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και η απόφαση αυτή παράγει έννομα αποτελέσματα ή σας επηρεάζει σημαντικά.

Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (άρθρο 8)

Στο άρθρο 21 του Ν. 4624/2019 επιλέγεται το 15ο έτος ως ηλιακό όριο παροχής συγκατάθεσης για πρόσβαση σε υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας που παρέχονται απευθείας στα παιδιά. Η επιλογή αυτή θεωρείται συμβατή με τον Κανονισμό και το άρθρο 8, αιτ. σκέψη 38. Αν είστε  ανήλικος κάτω από το ηλικιακό όριο, από το οποίο απαιτείται η γονική συναίνεση στη χώρα σας, θα πρέπει οι όροι της παρούσας Δήλωσης Απορρήτου να ελεγχθούν από το γονέα ή τον κηδεμόνα σας, ο οποίος στη συνέχεια θα δώσει τη συγκατάθεσή του. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουμε συγκεντρώσει πληροφορίες από ανήλικο χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα του, ενώ θα έπρεπε να έχει ληφθεί τέτοια συγκατάθεση, θα διαγράφουμε τις πληροφορίες.

 

7.ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρία συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, όπως: όταν μας στέλνετε email, συμπληρώνεται αίτηση, επικοινωνείτε με τα γραφεία μας και με το τηλεφωνικό μας κέντρο, όταν επιλέξετε μια υπηρεσία για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε ένα επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση των γονέων και κηδεμόνων σας, όταν μας στέλνεται την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών, όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδα μας μέσω των οποίων συλλέγουμε με ρητή συγκατάθεσή σας, μέσω cookies πληροφορίες από τη συσκευή σας, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείται, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser)

 

  1. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Η Εταιρία θα ζητήσει από εσάς τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με τις υπηρεσίες μας και για να αγοράσετε τις υπηρεσίες μας, ενώ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας σε συνδυασμό πάντα με την κείμενη νομοθεσία , βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια αυτών τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

 

9.ΠΟΛΙΤΙΚΗ  COOKIES

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ αλλά και τις από 25.02.2020 οδηγίες της ΑΠΔΠΧ η Εταιρία αποδέχεται πλήρως τη χρήση των «cookies». Κατά τη χρήση του δικού μας ιστοτόπου, γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως μηχανές αναζήτησης (βλ.google analytics κλπ) αλλά και εμπορικής προώθησης (Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν αυτά τα cookies για να θυμόμαστε τους ιστότοπους που έχετε επισκεφθεί ώστε να καθορίσουμε ποια ηλεκτρονικά κανάλια μάρκετινγκ είναι πιο αποτελεσματικά και μας επιτρέπουν να επιβραβεύσουμε εξωτερικές ιστοσελίδες και συνεργάτες που σας προώθησαν σε εμάς), χωρίς όμως ουδεμία εμπλοκή επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους της εταιρίας, για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι. Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη όπως Google, Facebook κ.α. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε πολιτική χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τρίτου μέρους.

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε.

Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου είναι cookies που τοποθετούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε. Μπορούν να αναγνωστούν μόνο από τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Επιπλέον, ο ιστότοπος μπορεί ενδεχομένως να χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες, οι οποίες επίσης τοποθετούν τα δικά τους cookies, τα λεγόμενα cookies τρίτων. Τα μόνιμα cookies είναι cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, σε αντίθεση με τα cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Από τα διάφορα είδη αναγνωριστικών, τα περισσότερα cookies αποτελούν προσωπικά δεδομένα και η χρήση τους κατά κανόνα απαιτεί τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη.

Στον ως άνω ιστότοπο χρησιμοποιούμαι cookies επιδόσεων (στατιστικά) και εμπορικής προώθησης.

 

  1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Κατά κανόνα η Εταιρία μας δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελίας σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Στην εταιρία μας επιλέγουμε αξιόπιστους παρόχους και προσπαθούμε να θέτουμε συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που τυχόν λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε τη σύννομη χρήση τους.

 

  1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα έτσι ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Κύριο μέλημα της Εταιρίας είναι η διασφάλιση ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και τις διαδικασίες ασφαλείας. Οι συνεργάτες οι οποίοι έχουν πρόσβαση στις ως άνω πληροφορίες τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνεται αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεση σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

 

  1. ΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΑ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Η ΣΧΟΛΙΑ

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή/και σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή σε περίπτωση που θεωρείται ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@egnosi.edu.gr ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ. επικοινωνίας 2317005633

 

  1. ΙΣΧΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα πολιτική δημοσιεύθηκε από την εταιρία στις 02/09/2020 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση. Αντ ‘ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής

Στο eGnosi χρησιμοποιούμε Cookies!

Χρησιμοποιούμε cookies, για να σου προσφέρουμε προσωποποιημένη εμπειρία περιήγησης. Κάνε «κλικ» στο κουμπί «Αποδοχή όλων» και βοήθησέ μας να προσαρμόσουμε τις προτάσεις μας αποκλειστικά στο περιεχόμενο που σε ενδιαφέρει. Εναλλακτικά κλίκαρε αυτά που θες και πάτα «Αποδοχή επιλογών»! «Εδώ» θα βρεις όλες τις πληροφορίες που χρειάζεσαι.